Divortul la notar

Actele necesare sunt:

  • certificatele de nastere ale sotilor,
  • documentele de identitate,
  • certificatul de casatorie (original si copie legalizata) si
  • o declaratie notariala privind ultima locuinta comuna.

Potrivit Ordinului nr. 81 din 13/01/2011, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 24/01/2011, intrat in vigoare la data de 24/01/2011 procedura divortului prin acordul so?ilor este de competenta notarului public cu sediul biroului in circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor.

La primirea cererii, notarul public are obligatia de a verifica, in prealabil, competenta teritoriala. In cazul in care stabileste ca divortul prin acordul sotilor este de competenta altui birou notarial, indruma partile sa se adreseze notarului public competent. Daca partile insista sa inregistreze cererea, notarul public va proceda la inregistrarea cererii si va pronunta o incheiere de respingere a acesteia.
In cazul in care competente sunt mai multe birouri notariale, competenta de indeplinire a procedurii divortului prin acordul partilor apartine primului birou sesizat.

Cererea de divort va primi si un numar de inregistrare unic la nivel national, in Registrul national de evidenta a cererilor de divort.
Inainte de verificarea competentei teritoriale, notarul public va verifica daca, privitor la desfacerea casatoriei, exista elemente de extraneitate si va proceda in conformitate cu dispozitiile legale care reglementeaza desfacerea casatoriei in cazul in care exista raporturi juridice cu elemente de extraneitate.

Prin ultima locuinta comuna se intelege locuinta in care au convietuit sotii.

Dovada ultimei locuinte comune se face, dupa caz, cu actele de identitate ale sotilor, din care rezulta domiciliul comun sau resedinta comuna a acestora, sau, daca nu se poate face dovada in acest fel, prin declaratie pe propria raspundere, autentica, a fiecaruia dintre soti, din care sa rezulte care a fost ultima locuinta comuna a acestora. Declaratia se va consemna in cererea de divort si in incheierea de admitere a cererii de divort.

Reprezentarea sotilor in cadrul procedurii notariale a divortului este interzisa. Sotii se vor prezenta personal Ón fata notarului public pentru depunerea cererii de divort, precum si ulterior, in cadrul procedurii, pentru staruin?a in cererea de divort si exprimarea consimtamantului liber si neviciat de desfacere a casatoriei.

Cererea de divort se face in scris si se semneaza personal de catre soti in fata notarului public competent la care se depune cererea. Cererea de divort va cuprinde declaratia sotilor ca nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati, precum si invoiala acestora asupra numelui de familie pe care il va purta fiecare dintre ei dupa divort.

Pentru orice declaratie necesara in cadrul procedurii de divort, data in fata notarului public care instrumenteaza cererea de divort, nu se percepe onorariu.

Cererea de divort va fi insotita de fotocopii ale certificatelor de nastere ale sotilor, precum si ale actelor de identitate ale acestora. Odata cu depunerea cererii de divort, sotii vor prezenta notarului public certificatul de casatorie emis de autoritatile romane in original si copie legalizata, copia legalizata urmand a fi anexata la cererea de divort.

Originalul certificatului de casatorie se retine de catre notarul public pana la eliberarea certificatului de divort.

La primirea cererii de divort, notarul public verifica identitatea sotilor si daca datele inscrise in cererea de divort corespund cu datele inscrise in actele atasate cererii. In ziua primirii cererii, notarul public inregistreaza cererea in registrul de divorturi, dupa ce a verificat daca este competent si daca a fost platit onorariul.

Dupa inregistrarea cererii, pentru a putea continua procedura de divort, notarul public verifica in Registrul national de evidenta a cererilor de divort sa nu mai fie inregistrata de catre soti o alta cerere de divort.
Notarul public, dupa ce efectueaza operatiunile de la alineatele precedente, acorda sotilor, potrivit art. 38 alin. 2 din Codul familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort si ii informeaza despre aceasta la momentul inregistrarii cererii. La expirarea termenului de 30 de zile, notarul public va verifica daca sotii staruie in cererea de divort si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat.

Staruinta, respectiv, lipsa de staruinta a fiecaruia dintre soti se constata in incheierea de admitere, respectiv de respingere a cererii de divort.

In cadrul procedurii notariale de divort, notarul public pronunta una dintre urmatoarele solutii:

a) admiterea cererii de divort. In acest caz, notarul public emite incheierea de admitere a cererii de divort ;
b) respingerea cererii de divort. In acest caz, notarul public emite incheierea de respingere a cererii de divort ;

Notarul public emite o incheiere de admitere a cererii de divort daca sotii staruie in divort, isi exprima consimtamantul liber si neviciat si sunt indeplinite, cumulativ, si celelalte conditii legale prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor, incheiere in care va constata toate acestea.

Notarul public, in baza incheierii de admitere a cererii de divort, elibereaza certificatul de divort, in care constata desfacuta casatoria dintre soti prin acordul partilor. Certificatul de divort se intocmeste in 6 exemplare originale, dintre care:
- un exemplar pentru fiecare dintre soti,
- un exemplar pentru dosarul de divort,
- un exemplar pentru mapa de divorturi de la sediul biroului notarial,
- un exemplar pentru registrul starii civile de la locul in care s-a incheiat casatoria sau unde s-a transcris certificatul de casatorie eliberat intr-un alt stat si
- un exemplar pentru registrul starii civile detinut de directia judeteana de evidenta a persoanelor.

Inainte de eliberarea certificatului de divort, notarul public va solicita, prin intermediul administratorului registrelor unice ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici, alocarea numarului certificatului de divort din Registrul unic al certificatelor de divort, tinut de Ministerul Administratiei si Internelor. Numarul alocat in acest registru se inscrie de catre notarul public pe certificatul de divort.

In cazul in care, in urma solicitarii adresate, se constata ca in Registrul unic al certificatelor de divort este deja alocat numar de inregistrare pentru un certificat de divort eliberat acelorasi soti, notarul public solicitant va dispune, prin incheiere, respingerea cererii de divort, ca fiind ramasa fara obiect.
Procedura prin care se solicita de catre notarul public alocarea numarului certificatului de divort din Registrul unic al certificatelor de divort se stabileste prin protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor si Uniunea Nationala a Notarilor Publici.

Certificatul de divort va consemna desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, in fata notarului public, precum si numele de familie pe care fostii soti le vor purta dupa divort.

Dupa eliberarea certificatului de divort, notarul public va comunica, de indata, un exemplar al acestuia la primaria locului in care s-a incheiat casatoria sau unde s-a transcris certificatul de casatorie eliberat intr-un alt stat, spre a se face mentiune despre divort in actul de casatorie, si un exemplar la registrul starii civile tinut de directia judeteana de evidenta a persoanelor.

Odata cu eliberarea certificatului de divort, notarul public restituie sotilor certificatul de casatorie, pe care va inscrie mentiunea: <<Desfacut casatoria prin certificatul de divort nr. .../...>>

In cazul admiterii cererii de divort, notarul public va comunica de indata, in format electronic, solutia, in vederea inchiderii pozitiei respective din Registrul national de evidenta a cererilor de divort.